Bansang dating kasapi sa ussr

Sa sangkaterbang sakuna’t kapahamakang tinamo ng sambayanang Moro, tumatambad ang masaker sa Bud Dajo (1906) at Bud Bagsak (1913) na sinapit sa kamay ng barbarismong Yangki.Kasangkot sa mga biktima ang mga babae, ina’t mga anak, halos buong komunidad.

bansang dating kasapi sa ussr-58

Anumang pangyayari sa Mindanao at Sulu buhat noong nakaraang dekada–koro ng midyang pangmadla–ay kagagawan ng mga terorista. Colin Powell sa NPA at Partido Komunista ng Pilipinas sa panahong ginamit ang VFA upang ipasok ang ilandaang US Special Forces dito sa pretext o talukbong ng taunang Balikatan Exercises.

Dumating ang 2008, sintomas muli ng malubhang krisis ng sistema.

Ang paglusob at pagsakop sa Iraq at ngayon sa Aghanistan ay sintomas lamang ng lumalalang krisis ng sistemang kapitalismong global.

Kinailangan ng US ang isang kalabang ideolohikal upang pag-isahin ang mga bansang kaalyado nito, ang Global North (kasama ang Hapon).

Lahat ng bayang may langis, siyang pinakaimportanteng sangkap ng enerhiya para sa mga industriyalisadong bansa, mga bansa tulad ng Venezuela, Indonesia, Malaysia, atbp, ay target ng lakas-militar ng USA.

Yaon namang walang langis, tulad ng Cuba at Norte Korea, Bolivia, Ecuador, atbp., ay kaaway rin sapagkat may makasarili’t makatwirang paninindigan.

Paano maipapaliwanag ang krisis ngayong kapaligid ng patayan sa Mamasapano?

Isakonteksto sa Kasaysayan ang mga Pangyayari Anumang pangyayari sa mundo ay maipapahalagahan at maipapakahulugan lamang kung ilulugar sa konteksto ng kasaysayan. At sa partikular, sa kasaysayan ng kolonyalismo’t neokolonyalismo sa Filipinas sa ilalaim ng kapangyarihan ng Estados Unidos.

Mas mabisa ang mga grupong tinaguriang Muslim na tatak di-binyagan, ethnikong kaiba, kakilakilabot, na nakaugat sa ilang siglong panggigipit at pagduhagi sa kanila.

Bagamat taglay ang pormal na paghihiwalay ng Filipinas sa dating kolonyalistang Amerika, suko pa rin tayo ng kapangyarihan ng US, katibayan ang ganap na kontrol ng puwersang militar, AFP at PNP sa iba’t ibang kasunduan buhat pa noong 1946.

Huwag na nating banggitin ang ekonomya, kultura, patakarang pangdiplomasya, atbp.

Tags: , ,